آخرین استاندارد های مصوب حسابداری 

 

مفاهیم نظری گزارشگری مالی

استاندارد شماره ۱ : نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی

استاندارد شماره ۲ : صورت‌ جریان‌ وجوه نقد

استاندارد شماره ۳ : درآمد عملیاتی

استاندارد شماره ۴ : ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی- تجدیدنظر شده ۱۳۸۴

استاندارد شماره ۵ : رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه – تجدیدنظر شده ۱۳۸۴

استاندارد شماره ۶ : گزارش‌ عملکرد مالی

استاندارد شماره ۸ : حسابداری‌ موجودی‌ مواد و کالا

استاندارد شماره ۹ : حسابداری‌ پیمانهای‌ بلندمدت

استاندارد شماره ۱۰ : حسابداری‌ کمکهای‌ بلاعوض‌ دولت‌

استاندارد شماره ۱۱ : داراییهای ثابت مشهود – تجدید نظر شده ۱۳۸۶

استاندارد شماره ۱۲ : افشای اطلاعات اشخاص وابسته – تجدید نظر شده ۱۳۸۶

استاندارد شماره ۱۳ : حسابداری‌ مخارج‌ تأمین‌ مالی‌

استاندارد شماره ۱۴ : نحوه‌ ارائه‌ داراییهای‌ جاری‌ و بدهیهای‌ جاری

استاندارد شماره ۱۵ : سرمایه گذاریها – تجدیدنظر شده ۱۳۹۲

استاندارد شماره ۱۶ : استانداردحسابداری شماره ۱۶ : آثار تغییردرنرخ ارز(تجدیدنظرشده۱۳۹۱)

استاندارد شماره ۱۷ : داراییهای نامشهود- تجدید نظر شده ۱۳۸۶

استاندارد شماره ۱۸ : صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی – تجدیدنظر شده ۱۳۸۴

استاندارد شماره ۱۹ : ترکیبهای تجاری – تجدیدنظر شده ۱۳۸۴

استاندارد شماره ۲۰ : ‌ سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته – تجدیدنظر شده ۱۳۸۹

استاندارد شماره ۲۱ : حسابداری‌ اجاره‌ها

استاندارد شماره ۲۲ : گزارشگری‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌

استاندارد شماره ۲۳ : حسابداری‌ مشارکتهای‌ خاص‌

استاندارد شماره ۲۴ : گزارشگری‌ مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری

استاندارد شماره ۲۵ : گزارشگری‌ بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلف

استاندارد شماره ۲۶ : فعالیتهای‌ کشاورزی

استاندارد شماره ۲۷ : طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی

استاندارد شماره ۲۸ : فعالیتهاى بیمه عمومى

استاندارد شماره ۲۹ : فعالیتهای ساخت املاک

استاندارد شماره ۳۰ : سود هر سهم

استاندارد شماره ۳۱ : داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده

استاندارد شماره ۳۲ : کاهش ارزش داراییها

استاندارد شماره ۳۳ : مزایای بازنشستگی کارکنان